En klassiker för alla tider: Doktor Glas, del 2

I den förra delen av detta inlägg om arbetet med Doktor Glas i kursen SVASVA3 berättade jag lite om förberedelserna till det huvudsakliga arbetet. I det här ska jag förklara hur vi gjorde med romanen.

Min undervisningsgrupp var detta läsår inte stor, men jag lät alltså dela in eleverna i två mindre grupper, där de vid de två boksamtalen fick olika uppgifter utifrån fastställda roller. Eftersom vi haft ganska många boksamtal över läsåren och jag har deltagit i samtliga, har eleverna förutom själva deltagit, även fått förebilder för hur man kan ställa frågor och följa upp. Vi har haft väldigt fria samtal men alltid utgått från något skriftligt (frågor, Chambers plus-minus, citat, etc.), vilket vi även gjorde denna gång. Skillnaden var att inte alla elever ansvarade för alla uppgifter utan hade olika. Inspiration till att arbeta på detta sätt fick jag från en studentuppsats, som just handlade om att arbeta med Doktor Glas. Uppsatsen heter Elevers samtal om Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas. I uppsatsen skriver Hanna Bohlin:

Förslagsvis skulle Doktor Glas kunna användas i skolan genom samtal i bokcirklar. Fyra elever i varje grupp som samlas och diskuterar boken en gång i veckan på svensklektionen. Läraren ger eleverna frågor som eleverna sedan diskuterar boksamtalsgruppen. Ett exempel skulle kunna vara att eleverna får olika ”uppgifter” till varje vecka. En elev sammanfattar det viktiga i de lästa kapitlen och en annan får till uppgift att illustrera någonting ur boken som den personen anser är viktigt. Den tredje eleven är sekreterare och den fjärde eleven tar upp centrala teman och frågor. Genom detta sätt får eleverna ett ansvar på sig att göra uppgifterna till varje vecka så att inte de andra i gruppen försummas.

Jag gjorde en variant på detta genom att fördela eleverna på tre roller:

  • En elev sammanfattar det viktiga i de lästa kapitlen
  • En/två elever väljer ut någonting ur boken som illustrerar något viktigt utifrån boksamtalets tema och presenterar det
  • Alla i gruppen diskuterar det presenterade.
  • Den tredje/fjärde eleven är sekreterare.

I dokumentet som finns i länken ovan klargjordes arbetsuppgifterna och ansvaret. En elev fick utöver sin roll också vara gruppledare. Den funktionen har jag alltid med i gruppuppgifter, men den visade sig vara överflödig denna gång, då jag dels själv deltog i samtalet hela tiden och dels var gruppen motiverad och liten. Själv skulle jag förhålla mig ganska passiv och överlåta åt eleverna en stor del av samtalets inriktning.

Fokus i samtalet kom att ligga på den elev som fått funktionen att illustrera något viktigt utifrån samtalets tema. Eleverna visste att exempel och citat skulle utgöra kärnan i deras redovisande del och förberedde sig efter detta. Tanken var att vi skulle hålla oss mer strikt till att varje person fick redovisa sin uppgift för gruppen före en mer allmän diskussion, men så disciplinerade kunde varken eleverna eller jag vara, utan samtalet kom att bli just ett samtal med diskussionsinslag. Eftersom varje samtal strikt fick ta högst 45 minuter, uppstod en viss tidsnöd och därigenom (förutom alla närvarandes lust att diskutera) föll lite av idén med uppdelningen.

Bäst blev samtalen om etik och moral i romanen, och jag är säker på att vi hade kunnat prata minst dubbelt så länge. Många bra exempel diskuterades. För att underlätta för de ansvariga eleverna hade jag utarbetat ett par underlag att utgå i från, det ena om språk och stil och det andra om etik och moral. Dessa dokument finner du här och här. Språket fascinerade eleverna, och klagomålen på ”gammalsvenska” uteblev. Särskilt lätt är det förvisso inte, för andraspråkselever med några år i Sverige bakom sig, att stilistiskt analysera boken utan jag valde att gå in och komplettera lite under samtalen.

Rollen som sammanfattare av handlingen visade sig vara svårast, vilket förvånade mig. Trots all träning på referatskrivande, objektivitet och saklighet märkte jag att analys och tolkning är svåra för eleverna att skilja från resumé. Vad eleverna fann viktigt att ta med i sin sammanfattning varierade också mer än jag hade förutsatt.

Mitt sista lektionstillfälle med den här elevgruppen var den efterföljande litterära analysen utifrån de frågeställningar jag redan i början av arbetet presenterat som valbara. Vi har haft långa lektioner, vilket underlättar när man ska göra skrivuppgifter i skolan. Uppgiften skrevs på dator i exam.net och eleverna var medvetna om att för någon kunde en bra analys vara avgörande för kursbetyget. De valde alla tre uppgifterna (finns i första dokumentet länkat ovan). De bästa resultaten fick en elev som valt att argumentera för ja eller nej som svar på frågan: Lyckades Hjalmar Söderberg med sin ”tankebok” att få människor att tänka? och en elev som valde uppgiften att diskutera etiken och moralen i romanen. Som avslutning på den här texten bjuder jag på utdrag ur dessa elevtexter. Författaren till elevtext nummer 2 har lovat mig att till eventuellt intresserade vidarebefordra texten i sin helhet, för lärare att använda som mönstertext i undervisningen.

 Den historien som Söderberg har valt att skriva om är det första som får oss att lägga åt sida våra ”rosa glasögon” och inse att även en präst, en sådan människa som anses vara nära Gud, kan vara så fruktansvärd fel, förstörd och påverkad av människornas naturliga behov och den falska moralen (Söderberg, 1905, s.93). I boken säger Doktor Glas om prästen: ”…för egen del tycker han inte riktigt om att kalla den där saken ett nöje; han vill hellre att den skall heta ”plikt” eller ”guds vilja”..” och där understryks det än en gång hur förvanskade kan människomoralen vara. Även i början av boken, under det första besöket av prästens hustru, blir Doktor Glas upprörd och frågar sig själv”…hur har det gått i människornas hjärna att de gjorde plikter av detta?” och där blir vi, som läsare, också indragna i hans inre diskussion och omedvetet försöker svara på hans fråga (Söderberg, 1905, s.16).

– – – – – – – –

    Självmord är ett annat ämne som tas upp i boken och här har Glas intressanta tankar. ”Ja, självmord är fult. Men det kan vara ännu fulare att leva”, ”Jag är inte rädd för döden.” (Söderberg, 1905, s116), säger doktorn när han pratar om självmord med Helga. När doktorn använder orden ”det kan vara ännu fulare att leva” kan man förstå att han inte vill leva. Det kan finnas olika orsaker till varför man kan känna så, men i doktorns fall är det klart varför. Han ser inte meningen med livet. Han har aldrig varit tillsammans med någon, han har nästan inga vänner och han har inget intressant som händer i hans liv förutom hans långa, ensamma promenader. Även när han älskar Helga vet han att han aldrig kommer att få henne. Det här kan man också koppla till varför han dödade prästen. ”Man vill bli älskad _ _ _ Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst” (Söderberg 1905, s68). Vi vet att Glas inte dödar sig själv, men då hittar han lösningen i att döda prästen. 
    Doktor Glas har en lång diskussion med sig själv medan han planerar hur han kommer att döda prästen. Han vet redan att lagen inte ger honom rätten att döda en annan person, men han är säker att han inte kommer att bestraffas. Där uppkommer den viktiga frågan från Glas själv ” Men den oskrivna lagen? Moralen?”, men han har redan ett svar på det ”Käre vän, moralen befinner sig, det vet du likaväl som jag, i flytande tillstånd” (Söderberg, 1905, s94). Här kan vi märka att Glas är en person som kan böja både lagen och moralen och använda de hur som helst bara om han vill det. Här kan man tydligt se en del av Glas karaktär och personlighet, båda genom att han inte följer lagar och inte håller sig till sitt yrkes lagar och regler.

(600)

En klassiker för alla tider: Doktor Glas, del 1

Som ung student var jag väldigt förtjust i Hjalmar Söderberg. Och jag tror att detta gäller många svenska litteraturälskare – man går liksom inte förbi Söderberg helt och hållet. Jag läste Historietter och led med den stackars predestinerade skådespelaren B, och även med Dr Henck som fick sin julafton förstörd när vissheten sjunkit in, vad än han sa till sin vän framför brasan den kvällen. Jag led likaså med Arvid och Lydia i Den allvarsamma leken som aldrig tycktes gå i fas med varandra. Och inte minst våndades jag över den stackars Doktor Glas som liksom aldrig fick till livet.

Som äldre har jag förstås läst om romanerna och novellerna och fastnat för annat än den melankoli som går som stråk genom Söderbergs författarskap; inte minst det ljuvliga språket. I vintras började jag tänka: skulle det vara möjligt att läsa en sekelskiftsförfattare (ja, vi talar förstås om förrförra sekelskiftet) som Söderberg med en grupp andraspråkselever? Vokabulären är ålderdomlig även för en svensk och miljön och tiden i allt annorlunda. Vore det ett dödsdömt projekt eller…?

Det stod direkt klart för mig vilken bok jag skulle välja för min SVASVA3-grupp. Eleverna hade visat prov på god analysförmåga och var efter nästan tre år tillsammans med mig vana att läsa hela romaner och i boksamtal diskutera det lästa. Oftast gör jag så att boken bearbetas muntligt under läsningen för att underlätta för eleverna när det sedan kommer till att skriva om det lästa. För att kunna få till bra boksamtal och för att få stoff till texter behövs ett engagerande innehåll. Vilken bok kunde passa bättre än Doktor Glas? Och jag ville också belysa den söderbergska stilen. Frågan var bara: skulle boken nå fram och tilltala unga människor födda i andra länder och med svenska som andraspråk? I det här inlägget ska jag berätta lite om hur vi gjorde – för visst läste vi Doktor Glas!

I slutet av en termin, vilken därtill är elevernas sista gymnasietermin, hinns som bekant för varje lärare alltid mindre än man skulle önska. Jag var tvungen att pressa dem tidsmässigt något, det insåg jag. Å andra sidan är Söderbergs roman kort och dagboksformen underlättar läsningen. Det borde gå med relativt sett kort lästid, tänkte jag. Eleverna fick några veckor på sig. Som introduktion till författarskapet, Stockholmsmiljöerna och tidsandan läste vi Pälsen, en novell som många svenskelever redan mött under högstadietiden, vilket emellertid inte gällde för mina elever. Lika bra det, för då kunde jag använda den för att skapa förförståelse. I en annan grupp, där läraren vet att eleverna är lite bekanta med författaren och läst Pälsen, kan man välja någon annan av Söderbergs noveller; de flesta bör fungera.

Porträttet är, som Hjalmar Söderberg själv uttryckte det, ”blott alltför likt”. Målningen finns på Thielska Galleriet i Stockholm. Olja på duk (114 x 69 cm) från 1916 av Gerda Wallander.
[CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Pälsen lästes noggrant: jag högläste och eleverna följde med. (Pälsen finns också fint inläst av Torsten Wahlund, om man inte vill läsa själv. Dock bör man då vara uppmärksam på att inläsningen slutar med peripetin, och att den eleganta avtoningen då Henck och Richardt  sitter framför brasan och det avslöjas att Henck vet sanningen, saknas i uppläsningen på Youtube.) Vi diskuterade den dramatiska kurvan och hur väl den passar in på novellen. Vi redde ut ordval som försvårade och förtydligade förhållanden i det svenska samhället vid sekelskiftet. Som lärare för elever som börjat lära sig svenska i tonåren och inte har hela svenska grundskolan i ryggen, måste man tänka på att den historiska kontexten inte är känd för alla. En passage som vållade lite svårigheter var denna: jag har markerat ord med fet stil nedan, som inte var omedelbart genomträngliga och begripliga för mina elever.

Då han skulle passera gatukorset för att sedan fortsätta nedåt Regeringsgatan, halkade han på ett glatt slädspår och föll omkull, och i detsamma kom en drosksläde körande i full fart. Kusken svor och hästen vek instinktmässigt åt sidan, men doktor Henck fick likväl en knuff i axeln af den ena meden, och dessutom fattade en skruf eller spik eller något liknande tag i hans öfverrock och ref en stor lucka i den.

Ord som kusk och slädspår finns inte med i skolspråket som de lär sig i gymnasiet. Ett ord som gatukorset kan förvilla då det vanligare ordet gatukorsningen inte används här.

Jag pekade också ut några typiskt söderbergska formuleringar, som

Doktor Henck hade blifvit mager; och så blef det julafton.

så att eleverna fick känna på det specifika och mycket karaktäristiska i författarens stil.

Vi läste även om Hjalmar Söderberg i Alex författarlexikon, och flera elever fascinerades av författarens biografi.

Därefter blev det dags för romanen Doktor Glas. Jag inledde med att högläsa hela den första dagboksanteckningen, 12 juni. Det är en utmärkt introduktion till romanen i sig: Doktorn flanerar, som han så ofta gör; han träffar Gregorius, den obehaglige prästen; doktorn tänker på Schopenhauer och sin mor, och på hur vämjelig prästen är såväl till utseendet som till egenskaper. Redan på andra sidan i boken önskar Glas livet ur Gregorius, när han tänker på dennes hustru, den unga Helga. Helga, som nyss besökt doktorn på mottagningen och inte fått fram sitt ärende, utan bett att få återkomma.

Men jag tror, att om jag kunde döda den där prästen genom att trycka på en knapp i väggen så skulle jag göra det.

Också Glas ensamhet och melankoli belyses redan i första anteckningen. Han skriver som han säger ”för ingen vän och för ingen väninna” och för att ”döda en sömnlös timme”.

I den sista meningen i anteckningen den 12 juni meddelar så Söderberg elegant, som alltid, berättarjagets namn och yrke, liksom ett par för Glas personliga egenskaper:

Jag känner det som om i denna stund ingen i världen vore mer ensam än jag. Jag, medicine licentiaten Tyko Gabriel Glas, som stundom hjälper andra men aldrig kunnat hjälpa mig själv, och som vid fyllda trettiotre år aldrig har varit när en kvinna.

Anteckningen den 12 juni innehåller dessutom flera prov på de fina Stockholmsbeskrivningar som är ännu ett av Söderbergs kännetecken. Efter högläsningen av den här knappt fyra sidor långa texten kan man, som vi gjorde, genom samtal om detaljer ge förutsättningarna för bokens innehåll och miljö, likväl som stilen. Det är ett mycket tacksamt avsnitt att diskutera. Genom samtalet förbereddes eleverna på läsningen av bokens första halva.

Eleverna läste boken hemma till dagboksanteckningen den 24 juli. Det är ungefär halva romanen. Jag presenterade hur vi skulle arbeta med boken och det dokumentet finns här. I korthet planerade jag två boksamtal på två olika teman: samtal 1 om språk och stil och samtal 2 om etik och moral. Vad som skilde dessa samtal från tidigare var att jag delade in den redan lilla undervisningsgruppen i två ännu mindre, tre-fyra elever i varje. Varje elev fick en fastställd roll med uppgifter för de två samtalen. Jag bestämde vilka elever som skulle göra vad helt själv, och jag valde elever som jag behövde testa lite extra inför betygsättningen till mer krävande uppgifter.

(744)

Språk och makt

I SVASVA3 finns ett CI (med motsvarande kunskapskrav) forumulerat så här:


Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.

Det här inlägget kommer att handla om vinterns arbete med ovanstående CI.

Jag har inte haft kursen SVASVA3 mer än en gång förut, och då tyckte jag inte att jag lyckades särskilt bra med att undervisa och examinera området språk och makt. Detta läsår har jag en mycket engagerad och receptiv åk 3-grupp i SVA. Eleverna är få och nästan alla har bara några år i Sverige bakom sig. Jag har till min – och deras, åtminstone har flera sagt det – stora glädje kunna iaktta en påtaglig utveckling avseende språklig förmåga hos dem alla sedan första läsåret. Min förhoppning är att få sätta flera höga betyg i vår, och den kommer rimligtvis att infrias.

I SVASVA 3 skrivs ett nationellt prov som är likadant som det förstaspråkseleverna har, om än det bedöms något olika. Alla svensk- och SVA-lärare på gymnasiet vet att detta är en tuff kurs att klara, och det de flesta elever som misslyckas fallerar på är det vetenskapliga skrivandet, som just testas i det skriftliga NP. Förutom oklanderliga referat ska eleverna visa prov på god källhantering, inklusive fungerande formalia som citat, och kraven på den språkliga nivån är höga: grundkraven är ett formellt skriftspråk utan talspråkliga inslag med god meningsbyggnad och disposition.

Att undervisa om vetenskapligt skrivande (så att eleverna lyckas på NP) är primärt i kursen. Den typ av genomarbetade uppgifter som just NP erbjuder är svår att motsvara för enskilda lärare. Det är således ganska krävande för läraren att åstadkomma uppgifter som i bedömningen av kursen kan ersätta ett misslyckat NP. Däremot är det givetvis fullt möjligt att på olika sätt träna formellt skrivande. Frågan är bara – som i all undervisning – hur gör man det bäst i den specifika grupp elever man har?

Själv börjar jag arbetet i åk 2, men redan i åk 1 ska eleverna klara enkel källhänvisning och rimlig disposition med styckeindelning. Så har jag gjort alltsedan jag började jobba på gymnasiet (1995): jag kan säga att jag har ett slags plan för skrivutvecklingen. Någon reell utredande text skriver vi dock inte före åk 2. Trots att bägge svenskämnena fått mer tid i Gy11 än tidigare läroplan behövs verkligen tiden. Kraven har också ökat liksom det språkliga innehållet i kursplanerna (på bekostnad av litteraturstudier). Förra läsåret skrev jag om den här elevgruppens arbete med temat Kvinnoliv i världen, som du kan läsa om här. Examinationsuppgift då var ett första PM. Detta läsår var det dags att gå längre och ställa högre krav.

Vi började temat Språk och makt med att läsa och bearbeta flera artiklar på temat som jag samlat ihop genom idogt googlande. Vi diskuterade, men eleverna fick också skriva svar på analytiskt inriktade frågor där slutsatser av läsning av hela texten blev nödvändiga, men även att koppla samman egna förkunskaper med det lästa. Därefter pratade vi om svaren. En artikel var En lektion om språk och makt av Karin Elfving och en annan på samma tema men med annan inriktning var Vilken makt har ditt språk av Björn Melander. Övriga artiklar vi läste bistår jag gärna med om någon önskar. Förutom artiklar tittade vi på Fredriks Lindströms avsnitt om språk och makt i Värsta språket. Även ett par Youtube-videor fick plats. Vi såg bl.a. Marc Divines raplåt om Rinkebysvenska. För mina elever är inte förortssvenska något som de omges av dagligdags utom via musikvärlden. De har etablerat sig i Norrbotten och få verkar ha släkt och vänner i förorterna till storstäderna. Självklart känner de till många ord som återfinns i förortssvenska, eftersom bl. a. turkiska och arabiska ord är vanliga. De talar dock själva inte alls med den typiska intonationen som många till vardags gör där.

Vi bestämde oss för att de som ville skulle skriva övnings-PM om språk och makt, och de som hellre ville hålla ett anförande om ämnet kunde göra det. De som valde tal fick då möjlighet att träna argumenterande framställning inför det muntliga NP. PM-skribenterna fick en färdig frågeställning av mig:

Mina elever skriver alla skrivövningar hemma och i skolan. När jag ser gemensamma svårigheter tar jag upp det i helgrupp, vilket för andraspråkselever t.ex. kan vara specifika grammatiska strukturer. Jag kommenterar texter digitalt och ger alltid muntlig enskild återkoppling dessutom. Orsaken till att detta är möjligt är att jag har få elever. Efter sportlovet ska vi skriva ett sista PM i skarpt läge. Det kommenterar jag och bedömer som om det vore ett riktigt NP. Vi har långa sammanhängande lektionspass, vilket betyder att vi kan genomföra PM-skrivandet en och samma dag, även om vi inte riktigt kan få ihop de 240 minuters skrivtid som NP ger. Precis som vid NP har eleverna fått ut texterna i god tid innan. Jag formulerar en frågeställning som de först får tillgång till vid skrivtillfället; också helt i enlighet med NP:s genomförandekrav.

Även om flera av mina elever har bott knappt fyra år i Sverige, så räknar jag med att NP om några veckor kommer att gå bra. Det är stimulerande för mig som lärare att ha hittat en gångbar väg fram emot vetenskapligt skrivande.

(4906)

Kvinnoliv i världen, del 2

I det förra inlägget beskrev jag syftet och planeringen av temat Kvinnoliv i världen. Jag tog också upp hur vi arbetade med en längre dagstidningsartikel om #Metoo.  De övriga artiklarna i arbetsområdet, som alla tre handlade om skönhetsideal i samtiden, bearbetade vi på ett annat sätt. Jag har kommit att uppskatta Venn-diagram i undervisningen, eftersom de är så användbara för jämförelser. Min grupp i SVASVA2 består huvudsakligen av elever från NA och TE, och de har dessutom kommit i kontakt med Venn-diagram i matematiken. Den här gången använde jag ett Venn-diagram för att eleverna skulle se likheter och skillnader mellan de tre artiklarna på samma tema.

Jag gjorde i ordning en diskussionsuppgift att utgå ifrån efter läsningen av artiklarna. Eleverna läste dem tyst i klassrummet. De tre artiklarna är betydligt kortare och enklare än artikeln om #metoo. Jag utgick från att diskussionen om innehållet skulle hjälpa dem att reda ut eventuella svårigheter eller oklarheter. Eftersom jag har få elever i mina grupper kan jag själv delta i de flesta samtal och diskussioner. Det visade sig fungera bra att utgå från de förberedda frågorna för att få tydligare grepp på innehållet i texterna. Vi sammanställde sedan Venn-diagrammen tillsammans med likheter och skillnader mellan artiklarna avseende skönhetsnormer och konsekvenser därav för kvinnor. Jag gillar verkligen Venn-jämförelserna, därför att det blir ett visuellt stöd för tankarna, ett sätt att överskådligt sortera. Eftersom vi hade tre artiklar använde vi förstås ett tredelat diagram. Det vanliga med två cirklar kan vara bra att börja med om eleverna inte testat förut.

By Elecbullet [Public domain], via Wikimedia Commons

 

När vi kommit ungefär så här långt blev det dags att presentera skrivuppgiften. Eleverna visste förstås att vi skulle skriva som en del av tema-arbetet men inte vilken texttyp. Min idé redan i det tidiga planeringsstadiet var att vi gemensamt skulle läsa boken Flätan och att också den skulle ingå i PM-skrivande utifrån en given frågeställning. Artiklarna och filmerna var tänkta som valbart stoff för den PM-uppgift jag konstruerade. Detta skulle bli deras första PM; min förhoppning var att vi därmed skulle ha testat formellt skrivande, redan före höstterminen i årskurs tre. Jag hoppades på att få texter att utgå i från i undervisningen, inte några perfekta alster. Som alla vet, som bedömt NP i SV3/SVA3, så är PM knappast lätt för några gymnasieelever, och mycket svårt för ganska många. Jag ville därför starta tidigt för att om möjligt reducera antalet övningar i PM-skrivande i SVASVA3 till förmån för litteraturläsning.

Så blev det dags för boksamtal om Flätan. Vi använder vanligen 80 minuter till dem, och det blir sällan tid över. Elevantalet brukar vara 5-6 per grupp. Jag deltar alltid själv aktivt, och som jag skrev kan jag göra det tack vare små elevgrupper. Jag brukar låta eleverna fokusera på olika saker vid samtalen för att ha chansen att fördjupa samtalet. Ibland har vi två samtal, ett efter ungefär halva boken, men denna gång fick jag av tidsbrist nöja mig med ett. Den här gången valde jag att låta eleverna förbereda ett Venn-diagram med koncentration på de tre kvinnornas arbeten och en personkaraktärisering av valfri kvinna utifrån en schematisk modell. Eftersom kvinnornas arbetsliv får stor plats i romanen, kom våra diskussioner att inrikta sig kring detta. Bland många saker som kom upp samtalade vi länge om huruvida vi uppfattade boken som feministisk eller som en beskrivning utifrån olika klassperspektiv. Vi diskuterade också om den cancersjuka karriärkvinnan Sarahs val att dölja sin sjukdom för advokatbyråns medarbetare berodde på att hon var kvinna, och om en man skulle gjort likadant i samma situation. Jag behöver säkert inte förklara att vi hade väldigt spännande och engagerade samtal! En viktig skrivning i syftestexten i ämnesplanen för SVA tycker jag att detta arbetsområde väl har uppfyllt:

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara.

PM-skrivande ges nog i många lärares planering stor plats i det begränsade utrymme som kurstiden medger i årskurs tre, eftersom NP testar just denna texttyp. I NP i SV3/SVA3 används ett texthäfte med varierade sakprosatexter, men inga skönlitterära genrer finns representerade. Då syftet med NP är att testa vetenskapligt skrivande är detta förstås förståeligt, men jag ville i min PM-uppgift att eleverna skulle få möjlighet att använda romanen som källa. De var ju väl förtrogna med den efter vårt boksamtal. I efterhand är jag inte så säker på att det var ett bra val. Det är svårt att reducera handlingen och de skönlitterära verkningsmedlen i en roman till att besvara en frågeställning i en utredande text. Dessutom är det svårt för den ovane att förhålla sig objektiv till en fiktiv skönlitterär text; det generaliserande förhållningssättet som behövs, för att inte fastna i ovidkommande detaljer, är en färdighet som tränas upp och kräver mycket läsning. Jag ska därför inte ta med romanen i PM-skrivandet nästa gång. För mig bekräftar några elevers svårigheter att förhålla sig sakliga till boken också att de PM-uppgifter som NP erbjuder och de kunskaper och färdigheter NP testar, är svåra att med samma krav på kvalitet konstruera för den enskilde läraren.

Hur kan jag då sammanfatta resultatet av arbetet med Kvinnoliv i världen? Elevutvärderingen är inte klar,

By רונאלדיניו המלך [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

men själv är jag så pass nöjd med arbetsområdets upplägg att jag gärna upprepar det ett annat läsår, med undantaget då att slopa romanen som källmaterial i PM-uppgiften. Däremot fungerar den utmärkt som diskussionsunderlag. Att tala om och verka för kvinnors lika rättigheter torde dessvärre fortsatt behövas i alla samhällen på jorden. Det, om något, har vi lärt oss av detta tema-arbete.

(279)

Kvinnoliv i världen, del 1

#Metoo-rörelsen och den massmediala uppmärksamheten omkring den och kvinnors situation i arbetslivet utifrån ett könsrollsperspektiv, gjorde mig medveten om strukturer i samhället som jag både varit alltför okunnig om och inte heller tillräckligt konkret belyst i min undervisning. Det här tvådelade inläggets fokus blir en didaktisk beskrivning av hur jag och mina elever i SVASVA2 under andra delen av vårterminen arbetat med dels demokratiuppdraget i läroplanen, dels med skönlitterärt läsande och läsning av andra texter. Jag kommer att berätta om ett arbetsområde som jag kallat Kvinnoliv i världen, om hur jag övergripande planerat det, ge exempel på uppgifter och mina tankar kring resultatet.

Min första utgångspunkt för planeringen av undervisningen var några av formuleringarna i LGY11 avseende jämställdhet mellan kvinnor och män. I kapitel 1 står att läsa:

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.

Läroplanen föreskriver även att alla i skolan ska:

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

• i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land,

• aktivt främja likabehandling av individer och grupper

Jag har elever med utländsk bakgrund, de flesta från Afrika och Asien, och jag tog därför fasta på att arbetsområdet skulle belysa såväl kvinnoliv i väst som i utvecklingsländer, där kvinnors livssituation kan se mycket annorlunda ut än i Sverige. Jag ville att eleverna skulle få ta del av fakta i form av aktuella artiklar, filmer och aktuell statistik. För mig som är en svensklärare med stort litteraturintresse ansåg jag det viktigt att läsningen av en roman skulle löpa tvärs igenom arbetsområdet. Och faktiskt: det var min egen läsning under jullovet av romanen Flätan (Colombani, 2017) som gav mig idén till arbetsområdet. Jag insåg att jag i detta arbete skulle kunna få in flera punkter ur CI för SVA2, och till detta knutna kunskapskrav. För att inte tynga framställningen med fler citat ur läroplanen vill jag sammanfatta det med att säga: I arbetsområdet kom att ingå läsning av skönlitteratur och andra texter, samtal och diskussioner om det lästa och utredande skrivande med utgångspunkt i källmaterial.

Romanen vi skulle läsa spikade jag alltså först, och det inre tankearbetet om hur jag skulle få ihop mina tankar till god undervisning påbörjade jag redan under jullovet på solstolen i Thailand. Ni som är lärare vet hur det är: idéer till undervisning kommer närhelst. Jag har tagit för vana att anteckna dem där och då. Kanske kan man likna lärarens initiala planeringsstadium vid författarens sätt att samla idéer och intryck till en kommande text. Flätan valdes p.g.a. sitt innehåll mer än bokens litterära kvaliteter. Boken, som handlar om tre kvinnors liv i tre olika världsdelar, tilltalade mig främst som potentiellt engagerande källa till diskussioner om jämställdhet i världen, men det relativt tunna formatet (drygt 200 sidor) fällde avgörandet. Mina andraspråkselever läser mycket, de är vana läsare i åk 2, men då vi redan läst tre verk under läsåret ville jag underlätta lite för dem genom att välja en ganska tunn roman som avslutande bok. Jag planerade ju därutöver helklassläsning av tidningsartiklar på temat.

Artiklarna googlade jag fram. Jag använde också Artikelsök som är en bibliotekstjänst. När jag surfar runt på nätet på jakt efter bra undervisningsmaterial använder jag numera OneNotes tillägg till webbläsarna, Clip to OneNote, som är ett smidigt sätt att spara artiklar, foton, anteckningar m.m. Jag fann att vid sökning ur ett jämställdhetsperspektiv är sorgliga och fasansfulla artiklar om kvinnor i Indien lätta att finna. Min pedagogiska intention var att täcka flera världsdelar och olika aspekter på kvinnors livssituation, och jag ville inte ensidigt stigmatisera utvecklingsländer som Indien och Afghanistan genom ett ensidigt källurval. Självfallet var motsatsen heller inte målet. I svenska klassrum i dag finns elever från kulturer där t.ex. kvinnlig könsstympning förekommer, ja t.o.m. är generell norm. Detta ska vi varken blunda för eller relativisera. Min tanke var dock att lyfta olika frågor om jämställdhet, och i olika världsdelar är fokus förstås olika.

Det kom att bli fyra artiklar som vi bearbetade i helklassundervisning.  Jag använde också statistik från FN för att spegla kvinnors liv och förutsättningar, t.ex. beträffande skolgång, yrkesarbete, giftermål vid låg ålder, våld mot kvinnor, könsstympning, etc. Jag samlade diagram och grafer i en s.k. Sway (en typ av presentationsverktyg likt Powerpoint), och vi diskuterade vilken information dessa texter gav oss. Det blev ett bra sätt att på ett naturligt sätt arbeta med andra slags texter än de vi vanligtvis läser i SVA.

Gå till denna Sway

Därtill visade jag två dokumentärfilmer, bägge från SVT, Korrespondenterna om Kvinnor och makt och Världens modigaste flickor, en kanadensisk dokumentär om könsstympning i Tanzania. Bägge går fortfarande att se på SVTPlay men den senare visas bara en månad till. P.g.a. dess kvalitet och stora användbarhet i många skolämnen hoppas jag att den blir tillgänglig för skolan t.ex. via UR.

En av artiklarna Dokument: Metoo kan påverka – även om det inte blir en valfråga(en artikel ur DN 2018-01-01, som dessvärre kan vara låst) kom vi att intensivstudera. Vi startade med ett gemensamt samtal i klassrummet om textens innehåll. Avsikten att avsluta Kvinnoliv i världen med en utredande text, ett PM, gjorde att jag valde att introducera en stödmall för hur man skriver ett textstycke som uppgift till denna krävande artikel. Artikeltexten är lång och innehållet till stora delar nytt för eleverna. En DN-artikel som denna är multimodal. Att den utöver bilder och länkar också inkluderar en kort sammanfattande film om #metoo var en fördel för förståelsen. Stödmallen är en enkel plan för systemet med kärnmening och utvecklande exempel och fakta. Jag gjorde dock ännu en stödmall just för denna specifika text, där jag fyllt i kärnmeningar och källhänvisning. Den använde vi för att referera hela artikeln, och eleverna skrev en gemensam text. På storbildsskärm i klassrummet redigerade vi det första utkastet till en sammanhängande helhet. Om du vill läsa elevtexten så finner du den här. Om man vill kan man säga att detta var del tre i cirkelmodellen (skriva gemensamt). Jag fann att detta var ett utmärkt sätt att lära ut referatskrivning! Jag har aldrig tidigare praktiserat den här varianten, men eftersom det fungerade så bra på en lång och tämligen komplex text, bör det vara ett bra arbetssätt generellt.

De tre andra texterna var på ett och samma deltema om en aktuell jämställdhetsfråga, nämligen de sjuka skönhetsidealen som präglar det nutida samhället. Jag valde en text om amerikanska skönhetstävlingar för barn, en annan om ryska kvinnors skönhetsoperationer och till sist en om hudblekning i Afrika. I del 2 (som jag publicerar ganska snart) ska jag berätta om hur vi arbetade med dessa. Jag ska också koncentrera texten kring boksamtalet och skrivuppgiften som avslutade alltsammans. Läs gärna det också!

(361)

När hundarna kommer SVASVA2 -del 2

I mitt förra inlägg beskrev jag mitt upplägg för undervisningen under höstterminen 2017 i SVASVA2 med betoning på skönlitteraturen. Min undervisning utgår från läsning i de allra flesta fall. För mig är det naturligt i SVA precis som i svenska. Litteraturen kan utgöra utmärkta insteg för såväl tal som skrift och t o m språklig analys, vilket finns med i planerna för slutet av vårterminen 2018. När jag väljer skönlitteratur är det mycket medvetet. Jag låter mig inte styras av vilka klassuppsättningar skolan har i förrådet, utan tack vare att jag har få elever är det möjligt för mig att göra bokinköp. Jag läser alltid många romaner innan jag fattar beslut. Att jag själv har en klar målsättning med bokläsningen i skolan är grunden för lyckosamt resultat. Jag har tack vare lång erfarenhet lärt mig att se vad som kan passa olika elevgrupper, och för det mesta blir valet uppskattat. En bok jag läst för något år sedan läser jag alltid om. Det är för mig nödvändigt att ha allt i boken mycket aktuellt. Att förbereda litteraturläsning med SVA-elever är emellertid nytt för mig, och här spelar även de kulturella referenserna in på ett annat sätt än för svenskfödda elever. Jag känner mig därför inte så säker på att valen jag gör blir bra.

Elever i SVASVA2 läser.

När hundarna kommer (Schiefauer, 2015) blev därför litet av ett experiment. Hur skulle eleverna uppfatta boken? Vad skulle de tycka och tänka om de svenskfödda ungdomarnas och deras föräldrars relationer? Vad kulle de ha för tankar om det främlingsfientliga motivet i romanen? Frågorna var många. Jag såg bokens handling som en utmaning, men hoppades att eleverna skulle finna våra kommande samtal om den intressanta och givande. Mina elever har relativt kort tid i Sverige bakom sig; någon har bott här 5-6 år, men de flesta är nyanlända per definition (färre än fyra år i Sverige) och ingen är född i Sverige. De flesta är också ett eller ett par år äldre än sina svenskfödda klasskamrater. De kommer från olika bakgrunder och nationaliteterna är många. Jag hoppades på att deras gemensamma men också olika erfarenheter och referenser kunde skapa intressant spännvidd i boksamtalen.

Arbetet med romanen inledde jag med högläsning efter att vi först tittat på omslaget och resonerat lite om vad för slags bok vi kunde förvänta oss. Den korta baksidestexten läste vi och den uppfattades som intressant. Jag läste ca 20 sidor högt, så att alla tre huvudpersonerna, Isak, Anton och Ester, blivit introducerade. Det är en tacksam inledning att högläsa. De två bröderna sitter i ett avsnitt och diskuterar vilka filmer de ska se tillsammans, och dialogen är naturlig och trevlig att högläsa. En uppmärksam elev upptäcker redan då att boken inte utspelas i nutid, eftersom filmerna helt tydligt inte finns på en dator/Netflix/HBO eller dylikt medium.

Eleverna fick sedan i läxa att läsa fram till sidan 145. Det är precis efter mordet. Schiefauer berättar inte om själva mordet, och jag har hört av andra lärare att läsovana kan missa vad som hänt. Jag ville därför att vi skulle ha händelsen som inte beskrivs aktuell vid vårt första boksamtal. Det visade sig dock att eleverna utan svårighet förstått händelseförloppet.

Vid boksamtalen deltar alla elever i gruppen. Jag har detta läsår nämligen så små undervisningsgrupper att detta är görligt. Vi hade två boksamtal kring När hundarna kommer: ett efter de första 145 sidorna och det andra när boken var utläst. Varje samtal tar ca 80 minuter vilket betyder ett lektionspass. Som underlag till samtalen använde jag dels material från lärarmaterialet Känn på litteraturen, del 4, av Markstedt och Sandberg (2018) vilket rekommenderas, dels egna frågor till det andra samtalet. Eleverna uppmanades att förbereda sig för samtal men de behövde inte skriva ner svar eller åsikter. Med detta kan man naturligtvis göra på olika sätt. Jag hade planerat essäskrivande utifrån romanen redan under vårt arbete med Kung Oidipus, så därför ansåg jag att skrivande också kring frågorna skulle bli för mycket arbete för eleverna. Vid lektionsstart, före det första samtalet, fick eleverna i uppgift att en kort stund förbereda en av frågorna och särskilt ta ansvar för samtalet om den. Jag gjorde så med baktanken att alla elevers röster skulle höras. Frågorna följer vi verkligen inte slaviskt på något sätt. Samtalen tar sina egna vägar utifrån vad vi finner särskilt intressant. Jag tror dock att färdiga frågor kan hjälpa elever som är ovana vid samtal om litteratur, eftersom det ger möjlighet till förberedelser. Inte heller jag själv har något manus till samtalen. Jag vet förstås vad jag inte vill missa att fokusera på, men jag vill styra riktningen på samtalen minimalt. Sedan erkänner jag att mitt eget intresse och engagemang gör att jag har svårt att lägga band på mig, och att jag ställer många kompletterande frågor. Förhoppningen är att eleverna med tiden själva blir säkrare på att ställa frågor till kamraterna.

Samtalen blev mycket lyckade! Vi kom främst att diskutera ungdomarnas kärleksförhållande och deras relationer till föräldrarna. Om detta hade eleverna många åsikter, och vi talade mycket om skillnader i uppfostran utifrån kultur och religion, men även kön. En ganska allmän uppfattning var att svenskfödda ungdomar tidigt i livet lever vuxenliv vad gäller sexuella relationer. Att inte göra sina föräldrar till viljes och bryta mot regler menade mina elever var tämligen otänkbart. En spännande tanke som kom upp var att svenska ungdomar faktiskt vanligen växer upp till bra människor trots att föräldrarna är fria i sin uppfostran. Trots elevernas olika kulturer och religioner var de eniga om att stora skillnader finns i sätten att leva, även om de numera bor i Sverige, precis som ungdomarna i boken. Eleverna tyckte alltså att När hundarna kommer var en väldigt ”svensk” roman, men det gjorde den inte ointressant, tvärtom.

När hundarna kommer (Schifauer, 2015)

Vi arbetar nu med den skriftliga uppföljningen av romanen. Som jag nämnde tidigare är målsättningen att eleverna ska producera en essä med ledning av de skrivuppgifter som finns i Känn på litteraturen, del 4. Jag har kompletterat skrivuppgifterna med krav på minst en källa i essän, för att stärka och fördjupa resonemanget. Detta blir vår första utredande text. Som underlag och stöttning har jag visat Björn Westerströms trevliga och informativa film om essäskrivning. Vikten av mönstertexter ska vi inte glömma, och det är här som Oidipus kommer in igen. För ett antal år sedan när vi i SVESVE2 arbetade med pjäsen Kung Oidipus följdes det upp med essäskrivning. Jag använde några essäuppgifter, som jag inspirerats av från någon av de amerikanska webbplatserna om litteratur (t.ex. Sparknotes.com). Det föll väl ut, och en av dessa essäer (om Kung Oidipus hamartia) blev så högkvalitativ att jag har använt den som mönstertext och elevexempel flera gånger. Jag har min f.d. elevs tillåtelse att använda essän. Jag högläste texten för mina andraspråkselever och gick sedan igenom den detaljerat, dekonstruerade den, så att eleverna kunde se hur den var uppbyggd. Elevernas förförståelse av och om dramat var viktig, eftersom texten är komplex. Eleverna har den tillgänglig i OneNote. Veckan innan vi gick på sportlov arbetade vi med kamratrespons på de inledningar till essäer eleverna skrivit. Det är en del i att träna användning av digitala verktyg, för jag följer de nya kursplanerna redan i år. Efter lovet får jag ta dela av resultatet! Det ser jag med spänning fram emot!

(För eventuellt intresserade lärare kan jag dela elevtexten om Oidipus hamartia. Kontakta mig då via kontaktformuläret eller via DM på Twitter.)

(844)

Kärnan i SVA- skönlitteraturen! Del SVASVA2 -1

Inför detta läsår var målsättningen att läsa ännu mer skönlitteratur med mina SVA-elever. Jag är av den uppfattningen att elever måste läsa mer överhuvudtaget i skolan (och självklart gärna på fritiden men det kan jag nog inte påverka), texter av alla slag, men som lärare i svenska som andraspråk ligger ansvaret för skönlitterär läsning i skolan på mig. I morgon börjar sportlovet där jag bor, och jag kan nu blicka tillbaka på två tredjedelar av läsåret. Till min glädje och inte lite stolthet kan jag konstatera att vi lyckats! I SVASVA1 kommer vi att börja med den fjärde boken efter lovet och detsamma gäller för SVASVA2. Om inget högst oförutsett inträffar så klarar jag målsättningen med mer läsning än i fjol. Jag är hittills allra mest nöjd med utfallet i SVASVA2, troligen därför att jag i fjol inte kände mig helt tillfredsställd med arbetet i denna kurs. Bokvalen har fungerat klockrent och likaså boksamtalen och de uppföljande skrivuppgifterna. I detta första blogginlägg om läsåret 2017-18 kommer jag att berätta om mitt skönlitterära arbete i SVASVA2 under höstterminen. Tanken är att detta inlägg ska följas av ett till om vårterminen samt åtminstone ett om läsningen i SVASVA1.

I åk 2 började vi läsåret med klassiker. Jag brukar för det mesta styra bokvalet, men denna gång valde eleverna själva sin klassiker. Det kom att bli bred läsning av främst översättningar. Några av titlarna som valdes var Dr Jekyll och Mr Hyde, En julsaga, Anne Franks dagbok, Den store Gatsby och Sagor ur Tusen och en natt. Eleverna läste självständigt, en del i skolan och en del hemma. När vi läste i skolan avslutade jag med en runda där eleverna i gruppen muntligt fick sammanfatta vad de hade läst under lektionen. Förutom att denna metod ger eleverna möjlighet att delge kamraterna innehållet i sina böcker, så är det bra träning i oförberedd muntlig framställning för SVA-eleverna. Några boksamtal genomförde vi inte denna gång. Arbetet avslutades i stället med att eleverna tränade argumentation i en skrivuppgift, där syftet är att argumentera för om boken de läst är en klassiker. Uppgiften har jag utarbetat utifrån en uppgift i svenska som en kollega (Charlotta i Ystad ?)  och jag gjorde för några år sedan. Att följa upp läsningen med en skrivuppgift är alltid bra, och fördelen med att göra det som ett debattinlägg är självklart att spara tid och samtidigt hålla i hop svenskämnets olika centrala innehåll. Jag ogillar att arbete med lösryckta delar, och strävar alltid i min undervisning efter att skapa helheter. En annan fördel är att specifika skrivuppgifter kopplade till den egna läsningen är svåra att lockas att fuska med. Recensioner går därför helt bort; av detta skäl och en del andra.

Att skapa lärande sammanhang är väsentligt i min undervisning kan också exemplifieras med vårt nästa arbetsområde. Efter klassikerna läste vi om de tre stora litteraturvetenskapliga genrerna, och eleverna fick läsa och arbeta med analys av lyrik och drama. Vi arbetade med dikter av kvinnor och män från olika tider och kulturer. När jag valde dikterna var en grundidé att de skulle vara tematiskt intressanta och säga något om allmänmänskliga frågor, gärna hämtade ur vår tid. Komposition och språk fick vara utmanande, men inte så modernistiskt att eleverna skulle få kämpa med förståelsen. Vi läste ”SALAM HABIBI” av Yayha Hassan, den danske poeten, och den landade som ett knytnävsslag i magen på flera av oss, vilket ledde till engagerade diskussioner om kulturer och familjeliv.

Yahya Hassan – foto: Mogens Engelund, 2013.

En annan dikt som skakade om var ”Terroristen, han ser på” av Wislawa Szymborska. De senaste åren har terrorn kommit oss allt närmare, och det scenario som utspelas i dikten på ett närmast filmiskt vis är möjligt att relatera till även som bosatt i Sverige. Knappast någon plats kan numera anses för alltid förskonad från illdåd, och i detta kan vi mötas: eleverna, som många kommer från drabbade länder och jag som är född i Sverige.

Under litteraturmomentet läste vi också antiken som litterär epok. Jag tar inte upp alla epoker i SVA eftersom kursplanerna inte föreskriver kronologisk litteraturhistoria. Däremot anser jag att antiken, upplysningen och modernismen behöver behandlas i SVA på grund av periodernas stora historiska betydelse. Litteratur ska ju studeras som en spegel av den historiska tidens samhällen och strukturer; som opposition mot förlegade ideal eller som samhällsbevarande kulturyttring. Grunddragen i den västerländska historien är förstås enormt viktig att känna till för alla samhällsmedborgare som vill verka i ett demokratiskt samhälle. Därför börjar vi med antiken vars påverkan på Västerlandet är svår att överskatta.

Som ett led i att lära eleverna de litterära grundgenrerna hade jag tidigt bestämt att vi skulle läsa Sofokles Kung Oidipus. Genom att låta eleverna läsa detta klassiska drama var min plan att återigen slå två flugor i en smäll, nämligen dels arbeta med den klassiska dramaturgiska modellen som analysmodell, dels ta som avstamp i essäskrivning, vilket skulle bli en del av kommande arbetsområde. Jag lät eleverna läsa en bearbetning av dramat, Kung Oidipus, en pusseldeckare från antiken, av Christina Israelsson. Man kan ha olika åsikter om att använda bearbetat och mer lättläst material i skolan och särskilt i andraspråksundervisningen, men jag menar som alltid att det måste vara den professionella lärarens bedömning som ligger till grund för didaktiska beslut, inte principer. Syftet med den här läsningen var att stimulera eleverna till analytiskt tänkande, och jag vet att den språkliga dräkten kan verka avskräckande när man läser klassisk litteratur. Vinsten som jag ser med att läsa en bra bearbetning av denna text är att eleverna upptäckte att antikens litteratur faktiskt går att läsa, ja, rent av är läsvärd och spännande! Texten är även föredömligt kort, ca 50 sidor, och den innehåller ett förord som presenterar viktiga delar av den antika kulturen och idéerna i tiden. Hur lyckat det var att texten var kort visade sig när en elev hade glömt att läsa texten till dagen för boksamtalet, och därför fick sätta sig och vrålläsa lektionen före. Eleven hann igenom texten och kunde bidra effektivt och initierat till diskussionen. Jag kan alltså rekommendera att låta eleverna läsa texten i skolan, eftersom det tar så pass lite tid.

Samtalet om Kung Oidipus strukturerade jag helt kring ett grafiskt arbetsblad med den dramaturgiska modellen som det ut så här:


Pyramiden är ursprungligen en så kallad freebie, det vill säga ett gratismaterial, som jag har översatt och bearbetat. Lektionen gick till så att eleverna satt parvis med en utskriven papperskopia av pyramiden. De fick i uppgift att skriva in de viktigaste momenten i dramats handling enligt modellen. Kung Oidipus är ju ett klassiskt drama som perfekt följer Aristoteles modell, så det låter sig ganska enkelt göras. Under tiden ritade jag upp samma pyramid på tavlan i klassrummet. Eleverna fick sedan gå fram och fylla i pyramiden och vi diskuterade. När lektionen slutade såg tavlan ut så här:

Detta var en av årets mest lyckade lektioner, vilket vi kan utläsa av tweeten som jag skrev efteråt.

Terminen avslutades med såväl faktaprov i litteratur som analysprov. Eleverna fick då en dikt av Tomas Tranströmer, ”Ensamhet”, där de fick visa sina kunskaper i lyrikanalys. Jag fick in några häpnadsväckande bra analyser med tanke på den korta tid att läsa och skriva som eleverna hade till sitt förfogande. Som stöttning till provet använde jag en analysmodell med frågor och en stödmall med formuleringar som eleverna var fria att använda när de skrev. Dessa hjälpte eleverna med struktur och ämnesbegrepp.

Jag arbetade som svensklärare ett fjärdedels sekel innan jag läste in svenska som andraspråk. Något som jag funderade mycket över var hur det kom sig att kursplanerna i SVA fokuserar mindre på litteratur än dito för svenska. Mina frågor resulterade i en C-uppsats om skönlitteratur i SVA-undervisningen.  Informanterna i min studie kom att inspirera mig till att jobba med skönlitteraturen minst lika aktivt som aldrig i svenska. Jag ser varje dag resultaten av undervisningen i litteratur, och jag är helt övertygad om att skönlitterär läsning är SVA-ämnets kärna, precis som svenskans!

 

 

 

 

(1094)

Läsår 29 och 1 – en sammanfattande utvärdering

Det här läsåret har på flera sätt inneburit en nystart. Visserligen är jag kvar på samma skola och på samma program som jag tillhört sedan programskolan uppfanns men i och med att jag bytt undervisningsämnen blir skillnaden ändå stor. Från att ha stora NA-klasser i svenska, religion och historia har jag nu bara ett ämne, SVA, med elever från flera olika program. Under läsåret 2016-17 har jag undervisat i alla tre SVA-kurserna. På min gymnasieskola som har tio program är det särskilt svårt att lägga schema. I SVA behöver man samläsa eftersom vi har förhållandevis få SVA-elever på gymnasiekurserna. Det är inte lätt att få till, varför några av mina grupper bestått av för få elever för en dynamisk undervisning med varierade metoder.

En målsättning för mig vid läsårsstarten var att eleverna i alla kurser skulle läsa mycket skönlitteratur. Avseende detta är jag nöjd med vad vi hunnit med i SVASVA1 och hyfsat nöjd med SVASVA3. Av främst schematekniska skäl har jag inte lyckats få till det i SVASVA2. Det måste jag försöka rätta till nästa läsår om jag behåller samma elever. Det går inte att nog betona läsningens betydelse för språk- och kunskapsutvecklingen! Jag ser också hur det litterära språket innebär större utmaningar för andraspråkseleverna än olika typer av ämnestexter. I skönlitteratur förekommer dels ovanligare ord, dels ovanligare vanliga ord. Det är vanligen inga svårigheter för eleverna att klara t.ex. ordet fogde i historia och organism i biologi, eftersom lärarna förklarar dylika begrepp. I skönlitterära texter möter eleverna andra ord och ordkombinationer, t.ex. metaforer, liknelser och beskrivande ord. Ord som råmande kor och gäddor som slår i vassen kan ställa till det för flerspråkiga elever.

Att finna vägar för effektiv och stimulerande ordförrådsutveckling är ett utvecklingsområde i min undervisning och nästa läsår har jag målsättningen att arbeta än aktivare med ordförrådsutvecklingen. En utmärkt bok som kommer att hjälpa mig i detta avseende är Ordens värld (2016) av Ingegerd Enström. Jag tänker bl.a. syssla mer med utveckling av kunskaper om ordbildning, dvs. principer för ordbildning i svenska. Inte bara flerspråkiga elever har svårt med sammansatta ord; som bekant är särskrivning ett vanligt bekymmer också för förstaspråkselever. I samband med ordbildning kommer också grammatik in. Jag har inte hittat något fulländat avsnitt om svensk grammatik ur andraspråksperspektivet i de integrerade läromedlen avsedda för SVA, gymnasieskolan. Den övningsbok i grammatik som jag använt och i huvudsak funnit användbar är Målspråk Svenska (Sandberg, 2007).  Där finns det mesta, men jag saknar en ordentlig genomgång och bra övningar kring partikelverb. I Se upp! (2016) av Holmgren Ording har jag funnit en omfattande sammanställning med partiklar och deras betydelser och därtill övningar. Av en logoped som arbetar mycket med språkutveckling och ordförråd har jag fått tips på en bok om ordförrådsundervisning, Bringing Words to Life som jag ser fram emot att läsa. Jag ser ett ökat behov även för modersmålstalande elever att träna sin ordförståelse, eftersom undersökningar visar att luckan mellan unga och äldre ökar hela tiden. Detta intressanta och oroande ämne tar den här föreläsningen upp: http://urplay.se/program/200871-ur-samtiden-sprakforum-2017-ordforrad-i-forandring

I SVA-kurserna har jag under läsåret använt läroböcker. Det känns nästan lite fånigt att påpeka detta men i svenskämnena är det inte alltid det vanliga. Inte så få arbetar med egenproducerat material och/eller material man funnit på olika nätplatser. Jag har själv arbetat så under åtskilliga år. Som ny i ämnet är det en trygghet att ha läromedel. Förvisso är det inte lätt att finna ett läromedel som passar en i alla delar, och i gymnasie- SVA finns ganska lite att välja på. Jag har i SVASVA1 använt NA-förlags bok som heter Svenska som andraspråk 1 (Åkerberg & Norefalk). Boken är ambitiöst upplagd och innehåller flera bra texter men grammatikavsnittet är jag måttligt imponerad av. Det känns som en lätt reviderad enkel grammatik för svenskfödda. Det mesta av det som är specifikt komplicerat för andraspråkselever fattas. Om man väljer att använda den här boken, bör man överväga kompletterande material för grammatik och ordbildning. Bokens pris är fördelaktigt, kan tilläggas. En annan fördel är att det här läromedlet inte uppfattas förenklat och anpassat, utan såväl språket som innehållet håller hög kvalitet. Jag undervisar företrädesvis elever med få år i Sverige. Texterna är inte helt lättillgängliga för dem men hellre det än infantiliserande texter. Jag hade dock önskat ordförklaringar direkt i texterna. I stället har författarna valt att blåmarkera ord och begrepp som kan vara nya utan att förklara dem. Det bygger alltså på att eleven själv är mycket aktiv med att slå upp ord hen inte förstår, alternativt att läraren på olika sätt arbetar noga med förförståelse. Bägge alternativen har fördelar, men alla lärare vet att tiden till vårt förfogande är kort och eleverna inte alltid så försigkomna och ansvarstagande.

I SVASVA2-3 har jag använt läromedlet Kontext (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014). Jag är i huvudsak nöjd med detta läromedel. Svårighetsnivån är lägre än i motsvarande läromedel från NA-förlag, vilket passat mina elever bra. Det är en fördel att boken är avsedd för bägge årskurserna för kontinuitet och pris. Även här har jag kompletterat med den blå övningsboken Målspråk Svenska.

Jag har valt pappersböcker trots att samtliga elever har datorer. Det är bra och dåligt. Bra, därför att vi vet att läsning på skärm tillför en komplexitet i läsandet som inte alla klarar lika bra och att boken i handen är mer handfast. Dåligt, därför att läsning på skärm är en nödvändig förmåga att utveckla. Dessutom är digitala läromedel billigare. Nästa år skall jag diskutera med mina åk. 2 och åk. 3 elever och sedan avgör vi tillsammans om pappersbok är att föredra framför digital dito.

I SVASVA 1 har vi läst tre hela böcker. Målsättningen var fyra, men den visade sig vara något för högt ställd. Vi inledde terminen med ett arbetsområde om flerspråkighet (finns i NA-förlags lärobok) som ledde fram till en skriftlig självbiografi. Under tiden eleverna skrev fick de läsa en valfri självbiografi alternativt biografi, som vi fått hjälp att hitta av skolans bibliotekarier. Eleverna valde mycket olika böcker, alltifrån berättelser skrivna av människor som likt dem själva flytt från sina hemländer till självbiografier och biografier om kända personer. Bokläsandet avslutades med årets första boksamtal. Modellen jag följde denna gång var förberedelser skriftligt innan utifrån frågor. Instruktionen och frågorna kan den som vill finna här. 

Jag fick in flera mycket läsvärda självbiografier. Eleverna skrev mycket olika långt och med olika inriktning avseende innehållet. Jag ville gärna att vi skulle läsa upp texterna för alla men det förslaget föll inte i god jord. Troligen tyckte eleverna att de kände varandra alltför lite – vi var ju bara en dryg månad in i terminen och de kom från olika klasser. Nästa år skall jag försöka motivera bättre, för jag tror att de än snabbare lärt känna varandra om de fått höra varandras berättelser. Bokredovisningarna fungerade nästan oväntat bra. Vissa elever kom att slira betydligt mera senare. Jag genomför gruppsamtalen samtidigt. Jag låter eleverna spela in samtalen så att jag kan lyssna ordentligt efteråt. En annan möjlighet är att att ta grupperna en i taget och låta övriga arbeta med annat tills det är deras tur. Jag har inte fått den varianten att funka fullt ut. Dels blir det mer spilltid, dels måste jag lämna eleverna ensamma med sitt arbete, vilket jag anser är pedagogiskt olämpligt. I varje grupp utser jag en gruppledare, vilket är ett uppdrag som de tar på allvar. Jag instruerar gruppledaren att försöka få alla att prata och styra samtalet utifrån frågorna. Jag utser för övrigt alltid gruppledare till grupparbeten, eftersom jag funnit denna metod bra. Precis som vuxna uppskattar tonåringar att få ta ansvar och att läraren visar att hen har förtroende för dem.

Vår andra roman blev Korpmåne av Therese Henriksson, en debutant från Boden. Korpmåne är en ungdomsroman  som inrymmer såväl fina realistiska skildringar om ungdomars liv i glesbygd som spänning och fantasy. Naturen döljer sådant vi inte kan se, än mindre förstå. Jag valde Korpmåne dels därför att den passar så bra in i kursplanens krav: modernt, en kvinnlig författare från lokal kultur och berättartradition, dels därför att den tredje boken skulle bli Arkan Asaads Stjärnlösa nätter, en roman som innefattar invandrarkulturens (i detta fall den kurdiska) krock med det svenska samhället, främst vad gäller värderingar. Therese besökte oss efter att vi läst hennes bok, vilket uppskattades mycket av eleverna.

Therese Henriksson föreläser på Björknäsgymnasiet

Till Korpmåne skrev vi läsloggar, tre stycken av olika karaktär. Efter varje läslogg samtalade vi och en grupp kunde se ut så här:

Elever i SVASVA1 i samspråk om Korpmåne

Eleverna hade lite olika uppfattning om Korpmåne. Vissa tycket att den var tungläst. De läsvana gillade den, men eftersom mina elever generellt är äldre än den vanliga eleven i åk 1 på gymnasiet, tyckte också några att den kändes lite barnslig. De ansåg dock att språk och stil väl motsvarade deras nivå i svenska just nu. De mer läsovana klagade lite på att det var många nya ord och att de därför tappade läsflytet.

Det blev emellertid Stjärnlösa nätter som blev boksuccén i år. I SVASVA1 är det en förträfflig roman. Den engagerar starkt och många elever känner igen sig på olika sätt, trots att jag t.ex. inte har någon kurd bland eleverna. Arkan Asaad var på besök på vår skola för något år sedan. Också då hade SVA-eleverna läst Stjärnlösa nätter. Stor succé. Den intresserade finner en bloggtext om detta här som också innehåller länkar till arbetsmaterial. En av eleverna har direkt efter läst Asaads uppföljning Blod rödare än rött. Av hen verkar det bli en storläsare: Under kort tid har hen läst Tusen strålande solar och Flyga drake också!

”Vet du Annki, jag gillade inte att läsa böcker förut i hemlandet! Men nu gör jag det!” sa eleven när vi talade om det nyvaknade läsintresset.

Vi lärare får sällan tack och beröm från våra ledare. Däremot värmer denna typ av respons oerhört, eller hur alla lärare?

I morgon är läsårets sista arbetsdag för mig. Den skall jag spendera tillsammans med mitt arbetslag i en sommarstuga i Luleå nära havet. Gott!

 

 

 

 

 

 

(260)

Visuellt stöd som en pusselbit

Möjligheten att kunna dela material med andra lärare runt om i landet är en av de sociala mediernas bästa kvaliteter, och mitt lärarliv har verkligen förgyllts av alla välvilliga och skickliga kollegers bidrag. I dag skriver jag nästan på begäran, kan man säga. Inlägget kommer att handla om ett webbaserat verktyg, Canva, för designproduktion, som jag nyligen börjat använda. Jag delade via Twitter några planscher som jag gjort i programmet och de kom att uppskattas mycket. Jag trodde att nedladdning av pdf-dokumenten direkt från webbplatsen var lätt, men det visade sig inte vara så enkelt. Detta korta inlägg ger mig möjlighet att dels dela mina produkter till kolleger som kan fina dem användbara, dels poängtera att visuellt stöd är viktigt för flerspråkiga elever.

Canva är ett designprogram som är helt gratis i grundutförandet. Genom att teckna ett gratiskonto kan man skapa t.ex. planscher, infografer, bloggrafik, inbjudningskort, reklamskyltar  m.m. Det finns massor av bilder, såväl fotografier som grafiska framställningar, och ett stort antal är fria att använda. Om man vill finns det än fler bilder att köpa rättigheten till att använda för en dollar per styck. Det finns självklart också otaliga grafiska former, typsnitt, ramar, färger m.m. att välja på. Om man vill kan man utgå från en färdig design, vilket kan underlätta för nybörjaren. Det finns också ett forum där man kan inspireras av andras skapelser.

En del kan nog tycka att det kan vara en onödigt tidsödande sysselsättning för lärare att designa affischer och skyltar. Så kan det naturligtvis vara. Att jag börjat göra det hänger samman med att jag sedan i höstas uteslutande undervisar flerspråkiga elever i gymnasiekurserna i svenska som andraspråk. När man studerar SVA på universitetsnivå lär man sig lite (ja, tyvärr lite för lite men ändå något till skillnad från i andra ämnen) om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. För att de flerspråkiga eleverna skall kunna utveckla andraspråket optimalt är det mycket bra om läraren använder olika typer av visuellt stöd. Det kan vara allt från filmer och datoranimationer till enkla bilder där det som man talat om eller läst om illustreras. För många människor oavsett bakgrund fungerar bilder, diagram, grafer och foton som bra stöd i läsförståelsen. Det finns viktiga anledningar till att läseböcker för yngre barn och läromedel har bilder! I gymnasiet minskar bildstödet generellt i läromedel, och ämnesläraren har inte alltid tid att förklara de illustrationer som finns utan allt fokus läggs på texten. Tyvärr, är det inte sällan så att eleverna själva får läsa större textmassor utan adekvat lärarstöd i förståelsen. För mig var det helt i sin ordning för bara ett antal år sedan att på lektionerna i historia föreläsa om och arbeta med material utöver läroböckerna. I läxa fick eleverna läsa lärobokens text, vilket jag sedan ganska summariskt följde upp på lektionerna. Jag undervisade mest naturvetarelever och hade uppfattningen att de som valt ett avancerat högskoleförberedande program måste ha god läsförståelse. Det hade de flesta gymnasister för tio år sedan eller längre tillbaka. Så vet vi att fallet inte är idag. Det kräver nytänk hos ämneslärare. Vi kan inte överlåta till den tredjedel eller fler i en normal gymnasieklass som har otillräcklig läsförståelse att helt på egen hand på bästa sätt klara av ämneslitteraturen. Vi måste stötta på allehanda sätt. Det är en demokratisk katastrof att var tredje sextonårig pojke i svensk skola inte kan läsa en dagstidningsartikel med behållning. I ljuset av att Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet just idag är läsförmåga och kritiskt tänkande ack så avgörande.

Vad kan några små planscher göra för att förbättra läsförmågan hos det släkte som senare skall ta över? Inget förstås, inte just mina planscher. Men jag vill tro att det lilla arbete jag lagt ner på att sätta samman stöttande samlad information till eleverna, tillsammans med vad jag tror och hoppas är god undervisning, kan fungera som en liten del i det enorma pussel som är vad skolan måste erbjuda alla barn och ungdomar. När jag ser Ahmed gå fram till anslagstavlan (under det att han skriver sitt argumenterande tal) och titta på bindeord (konnektorer) som han kan infoga i det tal han skriver, så tror jag faktiskt att det gör skillnad. Om du vill använda mina planscher och infografer i din verksamhet, så håll till godo. Här finns pdf-filerna!

Om texttyper

Referatet

Fiktion och sakprosa

Argumenterande tal

(393)

Mer än att bara läsa en bok

Jag är inte så förtjust i tematiskt upplagda läromedel. Märkligt nog, med tanke på detta, planerar jag nära nog alltid tematiskt och samverkar gärna med andra ämnen, t.ex. historia och religion (företrädesvis med mig själv, det är väldigt enkelt). Jag har också intresserat mig mycket för bedömningsfrågor, vilket bl.a. lett till att jag gärna examinerar flera kunskapskrav i samma större arbetsområde. Mycket skall hinnas med i kurserna i gymnasiet; vissa kurser är därtill mycket korta. Genom att bedömningarna kan omfatta mer än ett kunskapskrav kan elever ges möjlighet att, precis som avsikten med betygssystemet är, bedömas fler än en gång på kunskapskraven innan det är dags för betygsättning.

Boken Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad lyssnade jag på som ljudbok samma år som den kom ut. Författaren läser själv, vilket inte är så vanligt och kanske inte alls alltid önskvärt, men för just denna roman – baserad på självupplevda händelser – passar det utmärkt. Som svensklärare läser jag alltid skönlitteratur med eleverna framför ögonen; även den mest avancerade roman kan kanske på något sätt bli del av undervisning: ett stycke där miljöbeskrivningen är formidabel, en trovärdig och engagerande dialog, en enda meningsbyggnad, ett expressivt ordval… Självklart är det inte alltid som något jag läser omedelbart går att applicera på undervisningen, men jag är på gott och ont begåvad med gott minne. Asaads bok använde jag i undervisningen första gången för några år sedan i ett ämnesövergripande tema om kultur och identitet, som jag genomförde med mig själv och eleverna i religionskunskap och svenska. Detta läsår har boken kommit till nytta på annat sätt i undervisningen i svenska som andraspråk. Efter en presentation av lite olika böcker av en av våra bibliotekarier valde SVA-eleverna att läsa boken. I detta inlägg skall jag berätta lite om hur vi undervisat kring den, och hur vi inom ramen för läsning av skönlitteratur arbetat med flera syften för svenska som andraspråk:

  • förmågan att kommunicera
  • förmågorna att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra texter
  • förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen

och i viss mån

  • kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer

Som lärare valde vi romanen främst p.g.a. dess viktiga tema. Anette Franzen som utarbetat ett arbetsmaterial för skolor utifrån boken säger:

Genom att använda Stjärnlösa nätter i undervisningen kan vi samtala om tvångsäktenskap, familjens förväntningar, rättigheter och kulturkrockar utan att det blir privat eftersom vi kan prata om Amár och de andra personerna i boken.

Min kollega och jag jobbar två i klassrummet med ålders- och kursblandade elevgrupper i SVA1, SVA2 och SVA3, vilket betyder att vi aldrig har samma elever i klassrummet samtidigt två gånger samma vecka. Mixen av åldrar, kunskapsnivå och kurskrav är långt ifrån optimal för planeringen, men man får igen mycket av att elevernas erfarenheter skiljer sig mycket åt. Vi har elever från 21 länder.

Förförståelsen är viktig för elever och inte minst för elever med svenska som andraspråk. Att bara kasta sig in i bokläsning utan förberedelse är inte lyckat oavsett elever, förstås. När det gäller SVA så finns tongivande forskning av bl.a. Jim Cummins och Pauline Gibbons, som framhåller vikten av förförståelse för att andraspråkselevers språkutveckling ska bli så gynnsam som möjligt. Att arbeta med bakgrundskunskap och förförståelse i alla ämnen är första delen i cirkelmodellen som består av fyra steg, en modell som kan fungera lika bra för infödda elever som andraspråkselever.

Vi började alltså med förförståelsen: Vem är författaren? Vad skriver han om? För att bilda oss en uppfattning om det läste vi det stora DN-reportaget från 2014 om Arkan Asaad: Arkan Asaad är vår tids profet. Det är en mycket välskriven och engagerande text, som väl representerar genren dagstidningsreportage; en litterär text med fördjupat innehåll och professionella bilder. Artikelförfattaren Ingrid Carlberg levandegör kronologiskt skeendet hon deltagit i: Arkan reser till Vänersborg, Arkan i föreläsningssalen, Arkan berättar om böckernas handling, Arkan träffar sin pappa efteråt. Vi har 1-1 på skolan, dvs. varje elev har varsin dator. Via projektor visade vi texten i förstorad form, läsbar för alla, på storbildsskärmen, samtidigt som eleverna kunde följa med på sina skärmar om de föredrog det. Jag eller min kollega läste högt och vi stannade ganska ofta och resonerade om ord, vad som hände nu och vad som hände då, hur texten hängde samman. En del av eleverna verkade tycka att textens komposition var svår, och det blev nödvändigt att tydligt förklara vad som hände vem och när. För mig, som arbetat med SVA så kort tid, var detta en ögonöppnare: läsförståelsen kan kompliceras av en oväntad komposition, sätt att strukturera text i en genre man inte är väl hemmastadd med. Eftersom vårt primära syfte nu inte var att lära eleverna skriva reportage utan att ge insikter om författaren och det innehåll han behandlade, jobbade vi vidare med artikeln utifrån det innehållsliga i stället för det strukturella. Vad artikelrubriken kan betyda – vår tids profet – uppehöll vi oss en hel del kring. Vi utgick från ett underlag där vi tränade sammanfattning, läsförståelse och förmågan att själv ställa diskussionsfrågor utifrån en text. Beroende på gruppkonstellation arbetade vi lite olika, dels helt lärarlett då eleverna formulerade svar och vi lärare skrev i realtid. Eleverna följde med via storbildsskärmen. I någon grupp jobbade eleverna själva och så resonerade vi utifrån svaren senare.

En lektion innehöll också en genomgång om dagtidningens viktigaste texttyper. För att eleverna aktivt skulle hänga och lära sig begreppen med utlovade jag ett Kahoot-spel som läxförhör på innehållet. Kahoot är ett populärt webbverktyg för frågesport. Det uppskattas av alla, småbarn och vuxna, och är mycket enkelt att använda. Här finns länk till vår frågesport om texttyper.

Sedan lånade alla elever Stjärnlösa nätter. Vi har högläst, samtalat om det vi just läst och arbetat med uppgifter. De flesta lektioner inleddes med att jag högläste några sidor, och därefter läste de elever som ville så långt de ville i form av stafettläsning; en bra högläsningsmetod där elverna själva väljer när och hur mycket de vill läsa. När en elev läst klart och tystnade fortsatte nästa. I stort sett alla elever ville läsa. Några gånger under läsningen gjorde jag halt och så talade vi kort om svåra/nya ord. När vi läst lämpligt långt, ca 15 sidor, diskuterade vi innehållet.

Den första uppgiften till boken hämtade jag ur det eminenta material som Anette Franzén framställt för Länsstyrelsen i Östergötland. Ett mycket bra gratismaterial. I nästa uppgift hämtade jag inspiration från Aidan Chambers, Böckerna inom oss, där han utgår från några grundfrågor: Jag undrar… om det var något du gillade, inte gillade, inte förstod, om du funnit några mönster/kopplingar. Om Chambers bok berättar Charlotta Aspelin bra här. Jag gjorde ett slags protokoll med + för gillade, – för ogillade, Intressant och ? för oklarheter. Kopplingar tog jag inte med. Tanken var att använda det efter varje läsning men det hann vi inte alltid med. Protokollet fungerade bra som utgångspunkt för samtal, men gav också oss lärare insikt i hur eleverna förstått texten och vad de funnit mest intressant. På så sätt kan det användas formativt. I Länsstyrelsens material finns en variant på mitt protokoll.

Den tredje uppgiften genomförde vi mot slutet av bokläsningen. Den är utarbetad av min kollega och syftar till språkträning. Vi har sett att bildspråk kan innebära svårigheter för en del andraspråkselever, vilket också stöds av forskningen, så vi anser att det kan vara meningsfullt att öva på. I övningen får eleverna dels med egna ord förklara liknelser, metaforer och fasta uttryck ur romanen och dels själv finna sådana i boken. Ett annat syfte med uppgiften är att eleverna ser hur en författare aktivt jobbar med bildliga uttryck för att beskriva.

En klassdiskussion lade jag upp så här: Via ett responsverktyg som heter Polleverywhere fick eleverna svara på frågor de konstruerat i tidigare uppgifter, kompletterade med att par av mina. Vissa frågor var av flervalstyp, andra fick de skriva egna svar på. På storbildsskärmen såg vi sedan allas svar och resonerade om dessa. Frågorna finns här.

Den sista uppgiften är en uttalsuppgift. Jag studerar parallellt med arbetet SVA på Lärarlyftet och inspirerades till denna uppgift av min kurs i fonetik. Det är en arbetsuppgift som gymnasieeleverna får göra huvudsakligen som hemläxa. Den kräver inte lärarens medverkan. Jag har spelat in 4,5 minuter av min uppläsning ur ett utdrag ur Stjärnlösa nätter. Uppspelningen har jag lagt upp på Soundcloud. Eleverna skall lyssna på min uppläsning, gärna flera gånger, sedan öva på att läsa texten själva. När de tycker att de nått ett så målspråksenligt uttal som de förmår, så skall de spela in sin textuppläsning och dela den med mig. I samtliga kursplaner för gymnasiekurserna i SVA finns skrivningar om att eleven skall kunna reflektera över sin egen språkinlärning. Sista delen av uppgiften, den viktigaste, är att reflektera över hur resultatet blev. De uppmanas att skriva ner en analys av sitt eget uttal, vad lyckades de bra med, vad bör de jobba med.

Tack vare elevernas stora åldersspridning (16-22 år) och inte minst spännvidden i kulturella bakgrunder har samtalen om bokens stora frågor givit bra resultat. Ganska många elever kände igen många saker utifrån sina egna traditioner och sedvänjor, medan vissa inte alls kunde identifiera sig med problemen boken skildrar. Många ganska intensiva diskussioner blev det. Som slutkläm, och som ett oerhört uppskattat inslag, fick vi till sist besök av Arkan Asaad! Eleverna sammanfattade upplevelsen med: ”Han är grym!” Om det kan man läsa i min förra bloggtext.

(Den som vill ta del av arbetsuppgifterna jag har hänvisat till kan finna den i en Padlet här).

13031330_O_1

 

 

(982)