Språk och makt

I SVASVA3 finns ett CI (med motsvarande kunskapskrav) forumulerat så här:


Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.

Det här inlägget kommer att handla om vinterns arbete med ovanstående CI.

Jag har inte haft kursen SVASVA3 mer än en gång förut, och då tyckte jag inte att jag lyckades särskilt bra med att undervisa och examinera området språk och makt. Detta läsår har jag en mycket engagerad och receptiv åk 3-grupp i SVA. Eleverna är få och nästan alla har bara några år i Sverige bakom sig. Jag har till min – och deras, åtminstone har flera sagt det – stora glädje kunna iaktta en påtaglig utveckling avseende språklig förmåga hos dem alla sedan första läsåret. Min förhoppning är att få sätta flera höga betyg i vår, och den kommer rimligtvis att infrias.

I SVASVA 3 skrivs ett nationellt prov som är likadant som det förstaspråkseleverna har, om än det bedöms något olika. Alla svensk- och SVA-lärare på gymnasiet vet att detta är en tuff kurs att klara, och det de flesta elever som misslyckas fallerar på är det vetenskapliga skrivandet, som just testas i det skriftliga NP. Förutom oklanderliga referat ska eleverna visa prov på god källhantering, inklusive fungerande formalia som citat, och kraven på den språkliga nivån är höga: grundkraven är ett formellt skriftspråk utan talspråkliga inslag med god meningsbyggnad och disposition.

Att undervisa om vetenskapligt skrivande (så att eleverna lyckas på NP) är primärt i kursen. Den typ av genomarbetade uppgifter som just NP erbjuder är svår att motsvara för enskilda lärare. Det är således ganska krävande för läraren att åstadkomma uppgifter som i bedömningen av kursen kan ersätta ett misslyckat NP. Däremot är det givetvis fullt möjligt att på olika sätt träna formellt skrivande. Frågan är bara – som i all undervisning – hur gör man det bäst i den specifika grupp elever man har?

Själv börjar jag arbetet i åk 2, men redan i åk 1 ska eleverna klara enkel källhänvisning och rimlig disposition med styckeindelning. Så har jag gjort alltsedan jag började jobba på gymnasiet (1995): jag kan säga att jag har ett slags plan för skrivutvecklingen. Någon reell utredande text skriver vi dock inte före åk 2. Trots att bägge svenskämnena fått mer tid i Gy11 än tidigare läroplan behövs verkligen tiden. Kraven har också ökat liksom det språkliga innehållet i kursplanerna (på bekostnad av litteraturstudier). Förra läsåret skrev jag om den här elevgruppens arbete med temat Kvinnoliv i världen, som du kan läsa om här. Examinationsuppgift då var ett första PM. Detta läsår var det dags att gå längre och ställa högre krav.

Vi började temat Språk och makt med att läsa och bearbeta flera artiklar på temat som jag samlat ihop genom idogt googlande. Vi diskuterade, men eleverna fick också skriva svar på analytiskt inriktade frågor där slutsatser av läsning av hela texten blev nödvändiga, men även att koppla samman egna förkunskaper med det lästa. Därefter pratade vi om svaren. En artikel var En lektion om språk och makt av Karin Elfving och en annan på samma tema men med annan inriktning var Vilken makt har ditt språk av Björn Melander. Övriga artiklar vi läste bistår jag gärna med om någon önskar. Förutom artiklar tittade vi på Fredriks Lindströms avsnitt om språk och makt i Värsta språket. Även ett par Youtube-videor fick plats. Vi såg bl.a. Marc Divines raplåt om Rinkebysvenska. För mina elever är inte förortssvenska något som de omges av dagligdags utom via musikvärlden. De har etablerat sig i Norrbotten och få verkar ha släkt och vänner i förorterna till storstäderna. Självklart känner de till många ord som återfinns i förortssvenska, eftersom bl. a. turkiska och arabiska ord är vanliga. De talar dock själva inte alls med den typiska intonationen som många till vardags gör där.

Vi bestämde oss för att de som ville skulle skriva övnings-PM om språk och makt, och de som hellre ville hålla ett anförande om ämnet kunde göra det. De som valde tal fick då möjlighet att träna argumenterande framställning inför det muntliga NP. PM-skribenterna fick en färdig frågeställning av mig:

Mina elever skriver alla skrivövningar hemma och i skolan. När jag ser gemensamma svårigheter tar jag upp det i helgrupp, vilket för andraspråkselever t.ex. kan vara specifika grammatiska strukturer. Jag kommenterar texter digitalt och ger alltid muntlig enskild återkoppling dessutom. Orsaken till att detta är möjligt är att jag har få elever. Efter sportlovet ska vi skriva ett sista PM i skarpt läge. Det kommenterar jag och bedömer som om det vore ett riktigt NP. Vi har långa sammanhängande lektionspass, vilket betyder att vi kan genomföra PM-skrivandet en och samma dag, även om vi inte riktigt kan få ihop de 240 minuters skrivtid som NP ger. Precis som vid NP har eleverna fått ut texterna i god tid innan. Jag formulerar en frågeställning som de först får tillgång till vid skrivtillfället; också helt i enlighet med NP:s genomförandekrav.

Även om flera av mina elever har bott knappt fyra år i Sverige, så räknar jag med att NP om några veckor kommer att gå bra. Det är stimulerande för mig som lärare att ha hittat en gångbar väg fram emot vetenskapligt skrivande.

(4906)

Skolan i stort och smått

Flera spännande saker pågår i skolvärlden just nu – i min egen privata, den lokala och nationellt. I detta inlägg kommer jag att beröra min föreläsning för Skolporten i Stockholm i mars, min kommuns och huvudmans arbete med sambedömning av NP och Skolkommissionens betänkande; tre exempel på händelser relaterade till skolan, som jag påverkas av för ögonblicket, men som kan vara intressant också för andra.

I mars höll jag en föreläsning om skönlitteraturens betydelse och användning i svenska som andraspråk på gymnasieskolans nationella program. Skolporten, ett av Sveriges största kompetensutvecklingsföretag med inriktning mot skolan, behövde en föreläsare som kunde tala om varför skönlitteratur i undervisningen av flerspråkiga elever är minst lika betydelsefullt för dem som för svenskfödda modersmålstalande elever. De frågade mig. Jag valde att göra ett försök, eftersom jag är engagerad i frågan. Tillsammans med vännen, kollegan och bigshot-läraren Martin Ahlstedt skrev jag en debattartikel om skönlitteratur som man kan läsa här: Stärk svenskans och litteraturens roll på yrkesprogrammen! Jag skrev 2016  en C-uppsats om ämnet och i detta sammanhang läste jag mycket didaktisk forskning. Min teoretiska kunskap om värdet av litteraturläsning är alltså tämligen god. Som grund för föreläsningen valde jag att utgå från forskning utförd av Catarina Economou, som 2015 utkom med avhandlingen I svenska två vågar jag prata mer och så. I avhandlingen som består av fyra delstudier kommer Economou bl. a. fram till att skolämnet svenska som andraspråk  fortfarande är underordnat ämnet svenska med färre kognitiva utmaningar, och att SVA fokuserar mer på språkliga former, ofta i isolerade sammanhang, och mindre på meningsskapande, t.ex. skönlitterär läsning och personlig utveckling. Economous avhandling utgjorde teoretisk utgångspunkt för min egen C-uppsats i SVA Få in världen i klassrummet. I föreläsningen sammanfattade jag dels Economous resultat och slutsatser, dels mina egna. Föreläsningen avslutades med praktiska exempel ur min egen aktuella undervisning. För eventuellt intresserade finns min PowerPoint-presentation tillgänglig här.

Jag uppfattade att de drygt 160 åhörarna på Garnisonen i Stockholm fann föreläsningen intressant. Mina egna motiv att genomföra den var egentligen två: för det första är ämnet så viktigt! För det andra är det för mig en utmaning att föreläsa inför en stor kunnig publik; en utmaning som jag kände skulle stärka min självkänsla om jag antog (och lyckades med). Till mina personlighetsdrag hör perfektionism och att utsätta mig för skickliga lärares och skolkunniga människors granskande blickar är en regelrätt prövning men även en sporre. När jag berättade för mina elever om att jag skulle till Stockholm och berätta om vår undervisning sade en av mina åk 3-elever: ”Coolt! Inte visste jag att du var en sån bigshot-lärare!” Inte jag heller, tänkte jag. För i min värld är det just bigshot-lärare som föreläser. Jag har förmånen att vara personligt bekant med flera. Nu gör ju en föreläsning ingen lärare till bigshot-lärare, såklart. Men för mig innebar den att jag steg över den tröskel som jag aldrig hade vågat kliva över för tio år sedan. Det får räcka som bekräftelse!

Min kommun har sedan ett par år etablerat ett arbetssätt för bedömning av de nationella proven som jag stolt vill berätta om. Man började 2014 att sambedöma samtliga grundskolans NP i svenska/SVA, matematik och engelska. Ett antal lärare samlades på stadshuset för att tillsammans bedöma alla de uppsatser och prov som åk 9:s elever producerat i nämnda ämnen. Vi lärare på gymnasiet blev förstås avundsjuka. Våra prov då? Kommunen hörde oss och i fjol fick också vi gymnasielärare chansen att testa sambedömning på detta vis.

Vi samlade alla svensklärare på skolan (jag berättar nu om NP svenska eftersom det är vad jag känner bäst till) på stadshuset i slutet av maj 2016. Eftersom min kommun bara har en gymnasieskola så var alla lärare i svenska på gymnasiet engagerade. Vi delade upp oss i två grupper, där den ena tog hand om de två proven i SVESVE1 (läsförståelse och uppsats) och den andra tog hand om SVESVE3, uppsats-PM. Vi organiserade oss så att de lärare som hade undervisat i SVESVE1 bedömde i första hand dessa NP och de som undervisat i SVESVE3 ansvarade för bedömningen av PM. Det visade sig att gruppen SVESVE1 hann göra sina bedömningar snabbare och därför anslöt någon från den gruppen till PM-gruppen. I de fall där någon inte hade undervisning i endera kurs placerades dessa in efter behov. Vi arbetade främst i grupper om två lärare, men i slutskedet var vi i PM-gruppen fyra lärare som diskuterade några svårbedömda fall gemensamt. Vi arbetade intensivt från kl 08.30-16, med paus för lunch, fem heldagar. Vi hann under denna vecka bedöma skolans alla NP i svenska.

Vad gjorde då eleverna under denna tid? De kompenserades i schemat för den lektionstid som gick bort genom lite längre lektioner. Eftersom maj månad för eleverna innebär många slutuppgifter så kan jag anta att de två lektionspass (normalschema 80 min två gånger per vecka) som utgår i svenska under denna vecka lätt kan fyllas med arbete för den som vill.

Vi lärare fann att den gemensamma bedömningen var ett bra tillfälle för utveckling av vår bedömningskompetens. Det är alltför sällan vi har möjlighet att diskutera bedömning konkret, så denna vecka har varit värdefull för alla, tillåter jag mig påstå. För de lärare som har liten erfarenhet av bedömning av NP generellt eller i en särskild kurs är sambedömning särskilt viktig. En lärdom vi drog var att det kan vara vettigt att anonymisera elevernas prov, om man kan ordna detta enkelt.  För att problematisera ytterligare är en veckas heltidsarbete för 10-12 lärare en hel mängd tid, som kan användas på annat sätt. Vem skall då bedöma NP? Ja, enligt utredningen om kunskapsbedömning och NP (SOU 2016:25)  föreslås extern rättning av avidentifierade prov i digital form. Att detta leder till rättssäkrare betyg är inte säkert hävdar Per Måhl i en artikel i SvD. Han menar i stället att NP i nuvarande form inte kan användas för att sätta rättvisa slutbetyg i kurserna.

”Provens uppgifter och bedömningsanvisningar speglar inte alltid kunskapskraven.”

Således måste varje lärare för att göra en rättssäker bedömning ta hänsyn till också annan information för att sätta kursbetyg enligt nuvarande kunskapskrav. Måhls tes är att statsmakterna bör lita på professionen, dvs. lärarna. Måhl hävdar:

”Det finns inga empiriska belägg för att förändrade anvisningar för nationella prov och begränsningar av lärarnas inflytande förbättrar betygen. Utan kunniga lärare med civilkurage fungerar inget betygssystem. Så sluta gnäll på lärarna!”

I stället förordar han ökat samarbete och mer sambedömning:

”Att till exempel ålägga lärare att fortlöpande samplanera och sambedöma är en effektiv åtgärd mot de brister i rättssäkerhet och likvärdighet som Skolinspektionen har identifierat.”

Frågan är förstås vad som händer med det starkt kritiserade betygssystemet på sikt. Det återstår att se.

Med anledning av Skolkommissionens betänkande som presenterades igår, vill jag avsluta detta inlägg med några synpunkter på utredningen. Lottningen av elever där fler sökande finns än platser har engagerat en del politiker och andra. Jag finner detta tämligen ointressant ur min synvinkel, därför att detta har liten inverkan på landsorten där jag är verksam. Om detta har jag inga åsikter. Däremot är den satsning på professionsutvecklingsprogram för lärare och skolledare under hela karriären mycket intressant och välbehövlig! Särskilt detta stycke är tankeväckande och låter i mina öron bra:

”Inom ramen för programmet ska det finnas ett antal kvalifikationsnivåer vilka ska vara tydligt definierade med beskrivningar av vad lärare och skolledare bör kunna och ha kompetens att göra. Programmet ska tydligt och transparent definiera progression, och bör omfatta olika utvecklingsspår för lärares och skolledares professionella utveckling. Progression ska baseras på specifika kvalifikationer och ska ha en tydlig koppling till kompetensutveckling._ _ _ Professionsprogrammet ska vara standardiserat på nationell nivå och omfatta kvalifikationsnivåer, samt utvecklingsspår med tillhörande steg.”

Förstelärarreformen har med rätta kritiserats på flera punkter. Därför ser jag positivt på följande formulering i betänkandet:

”Att som lärare befinna sig på den kvalifikationsnivå i professionsprogrammet som avser mer kvalificerade lärare bör medföra möjlighet att söka anställning som förstelärare och lektor, men även andra uppdrag som kräver särskilda kvalifikationer. Den föreslagna funktionen för lärar- och skolledarutveckling bör ges i uppdrag att precisera vad de mer kvalificerade lärarna förväntas kunna och ha förmåga och kompetens att göra, i förhållande till lärare.”

Snart är mitt påsklov över och så också denna kalla april som vi får hoppas följs av en varm maj! I vecka 18 NP-bedömer vi igen. Just då kan det dock få lov att vara väder som i Wivallius diktrader:

 

 

Gott majeregn giv, lät dugga tätt ner,
lät varm dagg örterna fukta!
Oss torkan bortdriv, lät frostet ej mer
de späda blomsteren tukta!

(160)